sanchin  |  gekisai ichi/ni  |  saifa  |  seyunchin  |  shisochin
sanseru  |  sepai  |  kururunfa  |  sesan  |  suparinpei  |  tensho


Kata of Goju-Ryu Karate-Do  
剛柔流 空手道 型

kata from Jundokan dojo by EiŽichi Miyazato

       kihon kata  基本型

Sanchin  三戦

       kaishu kata 開手型

Gekisai ichi  撃砕一

Gekisai ni   撃砕二

Saifa  砕破

Seyunchin   制引戦

Shisochin   四向戦

Sanseru   三十六手

Sepai   十八手

Kururunfa   久留頓破

Sesan   十三手

Suparinpei   壱百零八手

        heishu kata 閉手型

Tensho   転掌


Information and photo is from Andrea Guarelli (Jundokan Italia)
www.junshinkan.it